รายการหน้าเว็บ(เมนูด้านบน)

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

งานศูนย์คอมพิวเตอร์

          โรงพยาบาลหัวตะพานได้ก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์เมื่อปี 2551 โดยได้เริ่มจัดหาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อดำเนินการโดยใช้สถานที่ชั้นบนของอาคารผู้ป่วยนอก โดยมีภาระกิจหลักในการสนับสนุนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
          งานศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุน มีหน้าที่ดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานบริการ งานบริหาร โดยมีเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานในโรงพยาบาลทั้งด้าน Software ,Hardware ระบบ Network การฝึกอบรมบุคลากร และงานซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

ภาระหน้าที่และขอบเขตการให้บริการ

          เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. จันทร์-ศุกร์ วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอด 24 ชม.

1. งานบริหารจัดการทั่วไป 
 • จัดทำแผนงานโครงการของหน่วยงาน 
 • จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสติทัศนูปกรณ์
 • บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ การบริหาร การค้นคว้าวิจัยของบุคลากรของโรงพยาบาลให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ กำหนดคุณลักษณะของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 • ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware ,Software และอุปกรณ์เครือข่ายที่มีการใช้งานอยู่ภายในโรงพยาบาลให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตั้งสายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในส่วนหน่วยงานต่างๆ ตามคำร้องขอ 
 • ควบคุม ดูแล บริหาร จัดการ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ภายในโรงพยาบาลสำหรับบุคลากร ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการใช้งาน
 • ควบคุม ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล 
 • ควบคุม ดูแลการสำรองข้อมูลสำคัญของโรงพยาบาล
 • ให้คำแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้รับบริการ
3. สารสนเทศ 
 • บริการสนับสนุนและพัฒนาซอฟต์แวร์
 • พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลรายงานการให้บริการ
4. งานฝึกอบรม 
 • บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาล ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • บริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือสังคมและหน่วยงานภายนอกในด้านคอมพิวเตอร์ 
5. งานโสตทัศนูปกรณ์
 • ให้บริการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
 • ให้คำแนะนำ จัดทำการนำเสนอผลงาน ตัดต่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
 • บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม และห้องประชุมออนไลน์ 
 • บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
6. งานพัฒนาคุณภาพ
 • งานพัฒนาระบบคุณภาพศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 • งานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 • งานติดตามลงบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดรายบุคคล 
 • งาน 5 ส ของหน่วยงาน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น