รายการหน้าเว็บ(เมนูด้านบน)

คณะกรรมการ

 1. นายแพทย์ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล                                    ประธาน
 2. นางสุนันทา กิติพัตรพันธ์                                                    กรรมการ
 3. นางบานเย็น สายสุด                                                           กรรมการ
 4. นางอุบลรัตน์ บุญพร้อม                                                       กรรมการ
 5. นางสาวพิมพ์วิภา พลศรีเมือง                                              กรรมการ
 6. นางอัมพิกา มลสิน                                                              กรรมการ
 7. นางปองกานดา ศรีภักดี                                                       กรรมการ
 8. นางกัญญาภัค กาญจนสิงห์                                                  กรรมการ
 9. นายอนุศักดิ์ โยคณิตย์                                                         กรรมการ
 10. นายถนอม นิตะโคตร                                                           กรรมการ
 11. ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ ศรีระวงค์                                                     กรรมการ
 12. นางอรวรรณ ศิลาวงศ์                                                           กรรมการ
 13. นายธวัชชัย ลวดทอง                                                           กรรมการ
 14. นางสาวปาริชาติ จำปาหอม                                                  กรรมการ 
 15. นางสาวสุกัญญา ศรีภิรมย์                                                    กรรมการ
 16. นางวารุณี นาสินพูล                                                             กรรมการ
 17. นางสาวศิริภรณ์ ธรรมโม                                                      กรรมการ
 18. นางสาวดลนภัส กลิ่นหวาน                                                   กรรมการ
 19. นายนิพนธ์ โสภาลุน                                                              กรรมการ
 20. นางนิตยา ปฏิกานัง                                                              กรรมการ
 21. นางวรรณวิไล ดอกจันรี                                                        กรรมการ
 22. นายณัฐดนัย เส้นเศษ                                                           กรรมการ
 23. นาวสาวธีรนุช เกื้อทาน                                                         กรรมการ
 24. นางสาวกาญจนรัตน์ ทองบุญ                                                กรรมการ
 25. นางบุญจรัส สอนสมบูรณ์                                                     กรรมการ
 26. นายอนันตชัย โสภาพันธ์                                                      กรรมการ
 27. นางสาวนงลักษณ์ คชพรหม                                                 เลขานุการ
 28. นายศิริฤกษ์ คณาดี                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น